ข้อมูลอื่นที่ คกก.กำหนด ม.9 (8)

 ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา 9 (8))
   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
          สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)
          เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและและตัวชี้วัดความโปร่งใส