คำสั่งมอบอำนาจหน้าที่

คำสั่งมอบอำนาจหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

คำสั่งมอบอำนาจหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2561
 
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 575/61 ลว 23 พ.ค. 61 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใดที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (25/05/18) อ่านรายละเอียด… 
       

คำสั่งมอบอำนาจ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2560
 แก้ไขการมอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่ง 1189/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560) อ่านรายละเอียด 
 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1120-1121/2560 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (24/11/60) ดูรายละเอียด
 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 625/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่องมอบอำนาจให้เกษตรจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (07/07/60)
ดูรายละเอียด
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 612/2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เรื่อง การมอบหมายงานเพิ่มเติมให้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 ปฏิบัติราชการแทนอธบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (07/07/60) ดูรายละเอียด
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 340/2560 เรื่อง การมอบหมายงานเพิ่มเติมให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนที่ 1 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (24/04/60) ดูรายละเอียด
* คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 333/2560 ลว. 20 เม.ย. 2560 เรื่อง การมอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (20/04/60) ดูรายละเอียด
* คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 293/2560 ลว.11 เมษายน 2560 เรื่องมอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
1. คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 293/2560 ลว.11 เมษายน 2560 เรื่องมอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
2. คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 294/2560 ลว.11 เมษายน 2560 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่รองฯ
(18/04/60) ดูรายละเอียด

คำสั่งมอบอำนาจ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2559
* คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 209/2559 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและมอบอำนาจในการสั่งปละปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 17 ก.พ. 2559 ดูรายละเอียด
* คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 208/2559 เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 17 ก.พ. 2559 ดูรายละเอียด

คำสั่งมอบอำนาจ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2558
* คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 906/2558 เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 5 พ.ย. 2558   (ยกเลิก)
* คำสั่งการมส่งเสริมการเกษตร ที่ 907/2558 เรื่อง  มอบอำนาจให้เกษตรกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 5 พ.ย. 2558

คำสั่งมอบอำนาจ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2557
* คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๐๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ยกเลิก)
* คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๐๔๐/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  (ยกเลิก)
* คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๙๖๗/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจให้เลขานุการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนักในส่วนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร และผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
* คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๙๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
* คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๕๓๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร