ดาวน์โหลด

 นโยบายการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ
 
หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1866 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2561 เรื่อง นโยบายการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลด
 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับขิงขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ดาวน์โหลด
 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2560 เรื่่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลด
 ภาพรณรงค์กการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” (อธส.)
 ภาพรณรงค์กการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” (รองอธส.ที่ 3)
 ภาพรณรงค์กการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” (รองอธส.ที่ 4)

คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561 อ่านรายละเอียด
 
คู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 อ่านรายละเอียด
 
คู่มือโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อ่านรายละเอียด
 
คู่มือการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน อ่านรายละเอียด
 คู่มือการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 อ่านรายละเอียด
 คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2560 อ่านรายละเอียด
 คู่มือการปฏิบัติงาน\”กระบวนงานการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน\”  โดย กลุุ่มตรวจสอบภายใน
 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร โดย กองแผนงาน
 รายงานประจำปีกรมส่งเสริมการเกษตร โดย กองแผนงาน
 
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ODRS) ดาวน์โหลด

แบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร กกจ.
   แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร กค.
  แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร กผง.
  แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร กพร.
  แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร สลก.
  แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร ศสท.

– คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลด
– แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด