สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)

 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 เดือนสิงหาคม 2561 อ่านรายละเอียด
 เดือนกรกฎาคม 2561 อ่านรายละเอียด
 เดือนมิถุนายน 2561 อ่านรายละเอียด
 เดือนพฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียด
 เดือนเมษายน 2561 อ่านรายละเอียด
 เดือนมีนาคม 2561 อ่านรายละเอียด
 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 อ่านรายละเอียด
 เดือนมกราคม 2561 อ่านรายละเอียด
 เดือนธันวาคม 2560 อ่านรายละเอียด
 เดือนพฤศจิกายน 2560 อ่านรายละเอียด
 เดือนตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
เดือนมีนาคม 2560
 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
 เดือนมกราคม 2560
 เดือนธันวาคม 2559
 เดือนพฤศจิกายน 2559
 เดือนตุลาคม 2559
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 เดือนกันยายน 2558
 
เดือนสิงหาคม 2558
 เดือนกรกฎาคม 2558 
 เดือนมิถุนายน 2558
 เดือนพฤษภาคม 2558
 
เดือนเมษายน 2558
 เดือนมีนาคม 2558
 
เดือนกุมภาพันธ์ 2558
 
เดือนมกราคม 2558
 
เดือนธันวาคม 2557
 
เดือนพฤศจิกายน 2557 
 เดือนตุลาคม 2557