กฎหมายที่เกี่ยวข้อง – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารงานศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) พ.ศ. 2560
ดูรายละเอียด
2กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พ.ศ. 2557
ดูรายละเอียด
3ระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
และสหกรณ์ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตร พ.ศ. 2554
ดูรายละเอียด
4พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ดูรายละเอียด
5การช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ดูรายละเอียด
6ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ว่าด้วยการ
รับจดทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ดูรายละเอียด
7ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เรื่อง คุณสมบัติและ
หลักเกณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548
ดูรายละเอียด

หมายเหตุ : การประเมิน ITA / (O6)