สรุปผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สรุปผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์

  สรุปผลกการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

  สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 1 – 2) ดูรายละเอียด
 เดือนเมษายน 2560  ดูรายละเอียด
  เดือนมีนาคม 2560  ดูรายละเอียด
  เดือนธันวาคม 2559  ดูรายละเอียด
  เดือนตุลาคม 2559  ดูรายละเอียด