ข้อมูลการให้บริการ

ดัชนี “ข้อมูลการให้บริการ”

 ข่าวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร

 ข้อมูลบริการ

 แผนผังการให้บริการ
 ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน

 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7
 
โครงสร้างองค์กร ม. 7 (1)
อำนาจหน้าที่ ม. 7 (2)
สถานที่ติดต่อ ม. 7 (3)
กฎ/มติครม. ม. 7 (4)
ข้อมูลที่ คกก. กำหนด ม. 7 (5)

 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
 ผลการพิจารณาฯ ม. 9 (1)
 นโยบายการตีความ ม. 9 (2)
 แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ม. 9 (3)
 คู่มือ/คำสั่ง ม. 9 (4)
 สิ่งตีพิมพ์ตาม ม. 7 ว 2 ม. 9 (5)
 สัญญาสัมปทาน ม. 9 (6)
 มติครม. ด้านเกษตร ม. 9 (7)
 ข้อมูลอื่นที่ คกก. กำหนด ม. 9 (8)
 ประกาศประกวดราคา สอบราคา
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร. 1)
 ข้อมุลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
 (1) การจัดหาพัสดุ
 (2) การให้บริการประชาชน
 (3) การบริหารงานของหน่วยงาน
 (4) การบริหารงบประมาณ
 (5) การบริหารบุคลากร
 (6) การติดตามและประเมินผล
 งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ

 การให้คำแนะนำและส่งข้อมูลตามมาตรา 11

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 23

 สิทธิของประชาชน