ข้อมูลที่คกก.กำหนด ม.7 (5) – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลที่คกก.กำหนด ม.7 (5)

 ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน (มาตรา 9 (1))

* คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 
(สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)
*  …