ข้อมูลผู้บริหารองค์กร

นายสำราญ สาราบรรณ์
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร