ข้อมูลผู้บริหารองค์กร

This image has an empty alt attribute; its file name is S__57950458-1.jpg


นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
ตำแหน่ง : อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
โทร. : –
โทรสาร : –
e-mail : –
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562
ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2528
– ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ปี 2540
ประวัติการทำงาน
– ตำแหน่งอาจารย์ 1 วิทยาลัยเกษตรกรรมฉะเชิงเทรา
– หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
– หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ    สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
– ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
– รองอธิบดีกรมการข้าว
– รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
– ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตำแหน่งอื่นๆ
– ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร
– ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
– ได้รับแต่งตั้งเป็นอุปนายกคนที่ 2 สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย
– ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
– ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
– ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  (ป.ม.)
– ประถมาภรณ์ช้างเผือก  (ป.ช.)
– เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.)

This image has an empty alt attribute; its file name is 290853.jpg

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม
ตำแหน่ง :
โทร. : 0 2579 3815
โทรสาร :0 2579 3815
e-mail : –
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต : (การจัดการทั่วไป)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
– รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
– ผู้อำนวยการกองแผนงาน
– ผู้อำนวยการกองคลัง
เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
– ประถมาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2560
– เหรียญจักรพรรดิมาลา : ปี 2552
– ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2550
– ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2545
– ตริตาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2543
– ตริตาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2541
– จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2537
– จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2532

This image has an empty alt attribute; its file name is S__216170502-1.jpg

นายชาตรี บุญนาค
ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

โทร. : 0 2955 1632
โทรสาร : 0 2579 0922
e-mail : Chartreebn@gmail.com
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562
ประวัติการศึกษา
– ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต : (ส่งเสริมการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– ปริญญาโท เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต : (ส่งเสริมการเกษตร) : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำงาน
– รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
– ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
– ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี
– ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
เกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
– ประถมาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2560
– ประถมาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2556
– เหรียญจักรพรรดิมาลา : ปี 2554
– ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2548
– ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2545
– ตริตาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2542
– ตริตาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2538
– จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก : ปี 2536
– จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย : ปี 2534

นายทวี มาสขาว
ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

โทร. : –
โทรสาร : –
e-mail : –
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ –
ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน
– รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
This image has an empty alt attribute; its file name is NB59.gif

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร
ตำแหน่ง : รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 

โทร. : –
โทรสาร : –
e-mail : –
ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ –
ประวัติการศึกษา


ประวัติการทำงาน
– รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเกียรติประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับThis image has an empty alt attribute; its file name is NB59.gif