ข้อมูลอื่นที่ คกก.กำหนด ม.9 (8) – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลอื่นที่ คกก.กำหนด ม.9 (8)

 ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด (มาตรา 9 (8))
  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและและตัวชี้วัดความโปร่งใส