ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 มาตรการคัดแยกขยะมูลฝอย
 คู่มือแนวทางปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานรัฐ ดาวน์โหลด
 ป้ายขยะทั่วไป

 ป้ายขยะรีไซเคิล

 ป้ายขยะอันตราย

ป้ายขยะอินทรีย์