คู่มือการปฏิบัติงาน – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือการปฏิบัติงาน

1คู่มือการดำเนินการ ระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ปี 2563
ดาวน์โหลด
2ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 24 มกราคม 2563
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร
และสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ
ดาวน์โหลด
3คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2563ดาวน์โหลด
4คู่มือการดำเนินงาน โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต
ด้านการเกษตร กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด
5คู่มือการดำเนินงาน โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต
ด้านการเกษตร กิจกรรมการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหาร
ในระดับชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563
ดาวน์โหลด
6คู่มือโครงการส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร
ดาวน์โหลด
7คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 ดาวน์โหลด
8คู่มือขั้นตอนการบังคับคดี กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และ
องค์กรนิติบุคคลอื่น สำหรับลูกหนี้กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2562
ดาวน์โหลด
9คู่มือโครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ขับเคลื่อน
การทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่) ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด
10คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Manual)
การจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิรับเงิน ปี 2562
ดาวน์โหลด
11คู่มือการส่งเสริมการรวมกลุ่มและการบริหารจัดการกลุ่ม ปี 2562ดาวน์โหลด
12คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปี 2562ดาวน์โหลด
13คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการข้อมูลด้านเกษตร
ณ ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร
ดาวน์โหลด
14 คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 ดาวน์โหลด
15คู่มือถอดบทเรียนงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2561ดาวน์โหลด
16คู่มือการปฏิบัติงาน Chief of Operation และ Operation Team ดาวน์โหลด
17คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Manual)
การใช้บัตรเครดิตราชการ ปี 2560
ดาวน์โหลด
18คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Manual กระบวนงาน
ในการติดตามนิเทศงานโครงการ ปี 2560
ดาวน์โหลด
19คู่มือและวิธีการปฏิบัติงานงานระบบส่งเสริมการเกษตร (Training
and Visit System : T&V System) 2560
ดาวน์โหลด
20คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
กรณีจดทะเบียน ณ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจำตำบล/แขวง (กทม.) V.2
ดาวน์โหลด
21คู่มือการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
กรณีจดทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ/กิ่งอำเภอ/
สำนักงานเกษตรเขต (กทม.) V.2
ดาวน์โหลด
22คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Manual การพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V system) ปี 2560
ดาวน์โหลด
23คู่มือระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน ปี 2558ดาวน์โหลด
24คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Manual) ดาวน์โหลด
25คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน Standard Manual กระบวนงาน
การให้บริการภายใต้พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด
26คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนงานการให้บริการภายใต้
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดาวน์โหลด
27คู่มือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปี 2558 ดาวน์โหลด
28คู่มือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปี 2557  ดาวน์โหลด

หมายเหตุ :

(1) การประเมิน ITA / (O13)(2) ม.9 (4) พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ