คู่มือ/คำสั่ง ม.9 (4) – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

คู่มือ/คำสั่ง ม.9 (4)

คู่มือ : กรมส่งเสริมการเกษตร

 คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561 อ่านรายละเอียด
คู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 อ่านรายละเอียด
คู่มือโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อ่านรายละเอียด
คู่มือการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน อ่านรายละเอียด
คู่มือการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 อ่านรายละเอียด
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2560 อ่านรายละเอียด
คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2560 อ่านรายละเอียด
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
ENG

คำสั่ง : กรมส่งเสริมการเกษตร

คำสั่งมอบอำนาจ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2563
มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใดที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓) NEW

คำสั่งมอบอำนาจ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2562
คำสั่งกรม ที่ ๙๘๔-๙๘๖/๖๒ ลว ๑๘ มิ.ย. ๖๒ มอบอำนาจให้ ผอ.สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร/เยาวชนเกษตรอาเซียน/ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช/แมลงเศรษฐกิจ/วิศวกรรมเกษตร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี (21/06/19) อ่านรายละเอียด
แก้ไขการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใดที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๘๕๖/๒๕๖๒) (22/05/19) อ่านรายละเอียด
แก้ไขการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๘๕๕/๒๕๖๒) (22/05/19) อ่านรายละเอียด
คำสั่งกรม เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใด ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร(คำสั่งกรม ๘๑๐/๖๒ ลว ๑๓ พ.ค. ๖๒) (14/05/62) อ่านรายละเอียด 
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๖๒๒-๖๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (10/04/62) อ่านรายละเอียด 
คำสั่งมอบอำนาจ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2561
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 575/61 ลว 23 พ.ค. 61 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใดที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (25/05/61) อ่านรายละเอียด… 
คำสั่งมอบอำนาจ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2560
 แก้ไขการมอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่ง 1189/2560 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560) อ่านรายละเอียด
  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1120-1121/2560 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (24/11/60) ดูรายละเอียด
 การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่ง 566/49, 533/57, 966/57, 967/57, 907/58, 293/60 และ 294/60) (24/08/60) อ่านรายละเอียด
  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 625/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เรื่องมอบอำนาจให้เกษตรจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (07/07/60) อ่านรายละเอียด
  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 612/2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เรื่อง การมอบหมายงานเพิ่มเติมให้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 ปฏิบัติราชการแทนอธบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (07/07/60) อ่านรายละเอียด
  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 340/2560 เรื่อง การมอบหมายงานเพิ่มเติมให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนที่ 1 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (24/04/60) อ่านรายละเอียด
  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 333/2560 ลว. 20 เม.ย. 2560 เรื่อง การมอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (20/04/60) ดาวน์โหลดเอกสาร
  คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 293/2560 ลว.11 เมษายน 2560 เรื่องมอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
1. คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 293/2560 ลว.11 เมษายน 2560 เรื่องมอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
2. คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรที่ 294/2560 ลว.11 เมษายน 2560 เรื่องกำหนดอำนาจหน้าที่รองฯ
(18/04/60) ดาวน์โหลดเอกสาร

คำสั่งมอบอำนาจ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2559
 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 209/2559 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 17 ก.พ. 2559 อ่านรายละเอียด
 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 208/2559 เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 17 ก.พ. 2559 อ่านรายละเอียด

คำสั่งมอบอำนาจ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2558
 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 906/2558 เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 5 พ.ย. 2558 อ่านรายละเอียด (ยกเลิก)
 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 907/2558 เรื่อง มอบอำนาจให้เกษตรกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 5 พ.ย. 2558 อ่านรายละเอียด (ยกเลิก)

คำสั่งมอบอำนาจ กรมส่งเสริมการเกษตร ปี พ.ศ. 2557
 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1040/2557 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2557  อ่านรายละเอียด (ยกเลิก)
 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1041/2557 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 30 ธ.ค. 2557  อ่านรายละเอียด (ยกเลิก)
 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 967/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้เลขานุการกรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนักในส่วนกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มที่มีฐานะเทียบเท่ากอง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดิน ปุ๋ย ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร และผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิศวกรรมเกษตร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2557  อ่านรายละเอียด
 คำสั่งกรมส่งเสิรมการเกษตร ที่ 966/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2557   อ่านรายละเอียด
 คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 533/2557 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศวกรรมเกษตร และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร จังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 24 ก.ค. 2557  อ่านรายละเอียด

คำสั่ง : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2560

 คำสั่งที่ 705/2560 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 18 ก.ค. 2560 อ่านราบละเอียด
 คำสั่งที่ 619/2560 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่ในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 28 มิ.ย. 2560 อ่านรายละเอียด