ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน

ดัชนี “ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน”

ระบบการติดตามข้อร้องเรียน
ขั้นตอนเรื่องร้องเรียน
 ข้อร้องเรียนทั่วไป
 ข้อร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์