ดาวน์โหลด – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบสำรวจ IIT และแบบสำรวจ EIT  ปี 2563 NEW

แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT


การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 190 ลงวันที่ 13 ก.พ. 2563 เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (13/02/63) ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (13/02/63)  ดาวน์โหลด
แบบเสนอผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (13/02/63)
* ดาวน์โหลด PDF
ดาวน์โหลด Word

แบบฟอร์มประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563  
เอกสารประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 (ฉบับเจ้าหน้าที่) (09/01/63) ดาวน์โหลด
อธิบดีกรมส่งเสรีิมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 (09/01/63)
ฉบับภาษาไทย ดาวน์โหลด
ฉบับภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด

ขอเชิญชวนสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1128 ลงวันที่ 29 ส.ค. 62 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 (02/09/62) อ่านรายละเอียด
หลักเกณฑ์การสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 (22/08/62) ดาวน์โหลด
ใบสมัคร/เสนอชื่อ ประวัติและผลงานของบุคคล/องค์กร เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นฯ (22/08/62) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มประกาศเจตจำนงฯ ประจำปี 2562
เอกสารประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 (ฉบับเจ้าหน้าที่) (22/02/62) ดาวน์โหลด
อธิบดีกรมส่งเสรีิมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 (22/05/62)
ฉบับภาษาไทย ดาวน์โหลด
ฉบับภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด

นโยบายการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ
หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1866 ลงวันที่ 27 ธ.ค. 2561 เรื่อง นโยบายการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 19 ธ.ค. 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับขิงขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ดาวน์โหลด
 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 28 ธ.ค. 2560 เรื่่อง นโยบายการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ในเทศกาลปีใหม่ และในโอกาสต่างๆ ดาวน์โหลด
ภาพรณรงค์กการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” (อธส.)
ภาพรณรงค์กการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” (รองอธส.ที่ 3)
ภาพรณรงค์กการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ “เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” (รองอธส.ที่ 4)
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561 อ่านรายละเอียด
 
คู่มือการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 อ่านรายละเอียด
 
คู่มือโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย อ่านรายละเอียด
คู่มือการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน อ่านรายละเอียด
 คู่มือการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 อ่านรายละเอียด
คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2560 อ่านรายละเอียด
คู่มือการปฏิบัติงาน\”กระบวนงานการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบภายใน\”  โดย กลุุ่มตรวจสอบภายใน
 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร โดย กองแผนงาน
รายงานประจำปีกรมส่งเสริมการเกษตร โดย กองแผนงาน
 
คู่มือการใช้งานระบบแจ้งทะเบียนผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ODRS) ดาวน์โหลด

แบบสำรวจข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
   แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร กกจ.
   แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร กค.
  แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร กผง.
  แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร กพร.
  แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร สลก.
  แบบสำรวจข้อมูลข่าวสาร ศสท.

– คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดาวน์โหลด
– แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลด