นโยบาย/การตีความ ม.9 (2) – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นโยบาย/การตีความ ม.9 (2)

นโยบายและการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา 9 (2))
 นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561
 นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560
 นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2559
 นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558
 นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
– แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 (แผน 4 ปี) ดูรายละเอียด
– ปฏิทินการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจิรตภาครัฐ ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดูรายละเอียด
– แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชัน กับมาตรฐานความโปร่งใสตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ของกรมส่งเสริมการเกษตร ปีะงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ดูรายละเอียด
+ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 (ฉบับแก้ไข เพิ่มเติม) ดูรายละเอียด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 อ่านรายละเอียด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 อ่านราละเอียด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 อ่านรายละเอียด