นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน

1แนวทางการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ ปี 2563 ดูรายละเอียด
2แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ 2563
ดูรายละเอียด
3แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ 2562
ดูรายละเอียด
4ทิศทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ 2561
ดูรายละเอียด
5แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร ภายใต้
ระบบส่งเสริมการเกษตร
ดูรายละเอียด
6ทิศทางการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ 2560
ดูรายละเอียด
7นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2559 ดูรายละเอียด
8นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2558 ดูรายละเอียด
9นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2557 ดูรายละเอียด
10นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2556ดูรายละเอียด
11นโยบายกรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2555 ดูรายละเอียด

หมายเหตุ : การประเมิน ITA / (O4)