บันทึกสำนักงาน คกก. – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

บันทึกสำนักงาน คกก.

บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 เรื่องเสร็จที่ ๗๕๓/๒๕๕๒ เรื่อง การประกันภัยทางการเกษตร ดูรายละเอียด
 เรื่องเสร็จที่ ๙๑๗/๒๕๕๐ เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด ดูรายละเอียด