ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศ ประกวดราคา สอบราคา

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง  

 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 การเผยแพร่ราคากลางตามแบบของสำนักงาน ป.ป.ช.
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดูรายละเอียด
Picture