ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563


* แบบฟอร์มประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563  NEW
– เอกสารประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 (ฉบับเจ้าหน้าที่) (09/01/63) ดาวน์โหลด NEW
– อธิบดีกรมส่งเสรีิมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 (09/01/63) NEW
– ฉบับภาษาไทย ดาวน์โหลด NEW
– ฉบับภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลดNEW