ประวัติความเป็นมา – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ประวัติความเป็นมา

  • เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2505 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีคำสั่งจัดตั้ง สำนักงานส่งเสริมการเกษตร ขึ้น เพื่อเตรียมการก่อนจัดตั้งกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีการวางแผนงาน วางอัตรากำลังคน ปรับปรุงวิชาการ เปลี่ยนทัศนคติเจ้าหน้าที่ ตลอดจนรูปแบบการบริหารงาน
  • เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 คณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร ให้สำนักงานส่งเสริมการเกษตร ใช้ชื่อว่า กรมแพร่ขยายการเกษตร โดยโอนงานส่งเสริมการเกษตรจากทุกกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาร่วมอยู่ในกรมนี้ ส่วนเจ้าหน้าที่ให้เรียกพนักงานแพร่ ขยายจังหวัดและอำเภอ 
  • เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2510ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น กรมบริการเกษตร ส่วนเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคให้ยุบกสิกรรมจังหวัด – อำเภอ เป็น เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ
  • เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2510 ได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก กรมบริการเกษตร เป็น กรมส่งเสริมการเกษตร และจัดตั้งให้เป็นกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2510 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510