รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

1รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
ดูรายละเอียด
2รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียด
3รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
ดูรายละเอียด
4รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ดูรายละเอียด
5รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560
ดูรายละเอียด
6รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559
ดูรายละเอียด
7รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558
ดูรายละเอียด
8รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557
ดูรายละเอียด
9รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556
ดูรายละเอียด
10รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555
ดูรายละเอียด

หมายเหตุ : การประเมิน ITA / (O19)