การกำกับติดตามการดำเนินงาน – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การกำกับติดตามการดำเนินงาน

ผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รอบ 6 เดือน
ดูรายละเอียด
แนวทางการติดตามงานส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียด
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 2562
ดูรายละเอียด
แนวทางการติดตามงานส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
ดูรายละเอียด
แผนผังแนวทางการติดตามงานส่งเสริมการเกษตรปี พ.ศ. 2561 ดูรายละเอียด
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 2561
ดูรายละเอียด
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปี 2560
ดูรายละเอียด

หมายเหตุ : การประเมิน ITA (O11)