รายงานประจำปี – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายงานประจำปี

1รายงานประจำปี 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร ดูรายละเอียด
2รายงานประจำปี 2561 กรมส่งเสริมการเกษตร ดูรายละเอียด
3รายงานประจำปี 2560 กรมส่งเสริมการเกษตร ดูรายละเอียด
4รายงานประจำปี 2559 กรมส่งเสริมการเกษตร ดูรายละเอียด
5รายงานประจำปี 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร ดูรายละเอียด
6รายงานประจำปี 2557 กรมส่งเสริมการเกษตร ดูรายละเอียด
7รายงานประจำปี 2556 กรมส่งเสริมการเกษตร ดูรายละเอียด
8รายงานประจำปี 2555 กรมส่งเสริมการเกษตรดูรายละเอียด

หมายเหตุ : การประเมิน ITA / (O12) , (O20)