รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
(หน้า 91 – 94)
ดูรายละเอียด
2รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
(หน้า 95 – 98)
ดูรายละเอียด
3รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2560
(หน้า 101 – 104)
ดูรายละเอียด
4รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2559
(หน้า 24)
ดูรายละเอียด
5รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2558
(หน้า 71 – 75)
ดูรายละเอียด
6รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2557
(หน้า 74 – 75)
ดูรายละเอียด
7รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2556
(หน้า 73 – 75)
ดูรายละเอียด
8รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2555
(หน้า 59 – 70)
ดูรายละเอียด

หมายเหตุ : การประเมิน ITA (O20)