สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.1)

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนพฤษภาคม 2562
เดือนเมษายน 2562
เดือนมีนาคม 2562
เดือนกุมภาพันธ์ 2562
เดือนมกราคม 2562
เดือนธันวาคม 2561
เดือนพฤศจิกายน 2561
เดือนตุลาคม 2561
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนสิงหาคม 2561
เดือนกรกฎาคม 2561
เดือนมิถุนายน 2561
เดือนพฤษภาคม 2561
เดือนเมษายน 2561
เดือนมีนาคม 2561
เดือนกุมภาพันธ์ 2561
 เดือนมกราคม 2561
 เดือนธันวาคม 2560
 เดือนพฤศจิกายน 2560
 เดือนตุลาคม 2560
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
เดือนมีนาคม 2560
 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
 เดือนมกราคม 2560
 เดือนธันวาคม 2559
 เดือนพฤศจิกายน 2559
 เดือนตุลาคม 2559
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
 เดือนตุลาคม 2558 – กันยายน 2559
ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 เดือนกันยายน 2558
 
เดือนสิงหาคม 2558
 เดือนกรกฎาคม 2558 
 เดือนมิถุนายน 2558
 เดือนพฤษภาคม 2558
 
เดือนเมษายน 2558
 เดือนมีนาคม 2558
 
เดือนกุมภาพันธ์ 2558
 
เดือนมกราคม 2558
 
เดือนธันวาคม 2557
 
เดือนพฤศจิกายน 2557 
 เดือนตุลาคม 2557