หนังสือเวียน – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

หนังสือเวียน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 589 ลงวันที่ 12 พ.ค. 65 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่บทความ (12/05/65) อ่านรายละเอียด

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 2123 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 64 เรื่อง การประกาศนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (30/12/64) อ่านรายละเอียด

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 2014 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 64 เรื่อง แนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน เพื่อขอให้พิจารณาทบทวนมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. (16/12/64) อ่านรายละเอียด

หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 2005 ลงวันที่ 15 ธ.ค. 64 เรื่อง การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมส่งเสริมการเกษตร (16/12/64) อ่านรายละเอียด

บัตรเลือกข้าราชการพลเรือนซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหารหรือประเภทอำนวยการเพื่อเป็นกรรมการจริยธรรม

แบบเสนอชื่อบุคลากรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรม

แบบประวัติบุคลากรผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการจริยธรรม

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1776 ลงวันที่ 9 พ.ย. 64 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัย (10/11/64) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1554 ลงวันที่ 5 ต.ค. 64 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ “สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ” (06/10/64) อ่านรายละเอียด

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 1470 ลงวันที่ 20 ก.ย. 64 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 (20/09/64) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 887 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 64 เรื่อง ขอให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลพฤติการณ์หรือช่องทางความเสี่ยงการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐและการร่ำรวยผิดปกติ พร้อมทั้งติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม (17/06/64) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 808 ลงวันที่ 31 พ.ค. 64 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (31/05/64) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 169 ลงวันที่ 1 ก.พ. 64 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (15/02/64) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 156 ลงวันที่ 29 ม.ค. 64 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (02/02/64) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 113 ลงวันที่ 21 ม.ค. 64 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่โครงการ คลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (25/01/64) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 67 ลงวันที่ 14 ม.ค. 64 เรื่อง การประกาศนโยบาย No Gift Policy ตาม (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) (19/01/64) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 14 ลงวันที่ 6 ม.ค. 64 เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 – 2565) (11/01/64) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1783 ลงวันที่ 18 ธ.ค. 63 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต (22/12/63) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1507 ลงวันที่ 3 พ.ย. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (04/11/63) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1462 ลงวันที่ 21 ต.ค. 63 เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (22/10/63) อ่านรายละเอียด

– ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ลงวันที่ 20 ต.ค. 2563 (22/10/63) อ่านรายละเอียด
– คู่มือ แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (22/10/63) อ่านรายละเอียด
– แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เรื่อง การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (22/10/63) อ่านรายละเอียด


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1266 ลงวันที่ 14 ก.ย. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (14/09/63) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1109 ลงวันที่ 13 ส.ค. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (27/04/63) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 5877 ลงวันที่ 23 เม.ย. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (27/04/63) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 317 ลงวันที่ 6 มี.ค. 63 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการพบพระพบธรรมในวันธรรมสวนะ ณ วิหารพุทธมณฑล (24/03/63) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 286 ลงวันที่ 28 ก.พ. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (03/03/63) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 271 ลงวันที่ 28 ก.พ. 2563 เรื่อง เชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (28/02/63) ดาวน์โหลด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 190 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 (13/02/63) ดาวน์โหลด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1685 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 62 เรื่อง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 (09/01/63) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1456 ลงวันที่ 8 พ.ย. 62 เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาแนะนำกฎหมายและสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (08/11/62) อ่านรายละเอียด 

งานสัมมนาแนะนำกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านรายละเอียด

– พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1431 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2562 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (01/11/62) อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว1295 ลงวันที่ 30 ก.ย. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (02/10/62) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1202 ลงวันที่ 12 ก.ย. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (18/09/62) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1190 ลงวันที่ 10 ก.ยง 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) (11/09/62) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1191 ลงวันที่ 10 ก.ย. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (11/09/62) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1188 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2562 เรื่อง การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (11/09/62)อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1128 ลงวันที่ 29 ส.ค. 62 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 (02/09/62) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1077 ลงวันที่ 20 ส.ค. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (21/08/62) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 986 ลงวันที่ 2 ส.ค. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (05/08/62) อ่านรายละเอียด

หนังสือประทับตรา ที่ กษ 1003/ว 970 ลงวันที่ 31 ก.ค. 62 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม (06/08/62) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1001/1802 ลงวันที่ 29 พ.ค. 62 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (12/06/62) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 672 ลงวันที่ 29 พ.ค. 62 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (30/05/62) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 671 ลงวันที่ 29 พ.ค. 62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  (30/05/62) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 663 ลงวันที่ 29 พ.ค. 62 เรื่องประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 (29/05/62) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 663 ลงวันที่ 29 พ.ค. 62 เรื่องประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 (29/05/62) อ่านรายละเอียด

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 394 ลงวันที่ 25 มี.ค. 62 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (26/03/62) อ่านรายละเอียด

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 393 ลงวันที่ 25 มี.ค. 62 เรื่อง แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (26/03/62) อ่านรายละเอียด

 หนังสือประทับตรา ที่ กษ 1003/ว 279 ลงวันที่ 28 ก.พ. 62 เรื่อง หลักเกณ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม อ่านรายละเอียด

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 79 ลงวันที่ 17 ม.ค. 62 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1746 ลงวันที่ 30 พ.ย. 61 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 797 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใด ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1003/ว 1003 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2561 เรื่องกำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด 

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 945 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 61 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วยบทความเรื่อง 1. ช่วยเหลือกันนี่นา 2. แค่ซ่อมรถผิดดตรงไหน 3. ถูกพระร้องเรียนคะ 4. ขอตรวจสอบหน่อยครับ 5. อย่างนี้ก็มีด้วย อ่านรายละเอียด

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 770 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2561 เรื่อง ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ดาวน์โหลด

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 720 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2561 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด

 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ดาวน์โหลด

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ดาวน์โหลด