หนังสือเวียน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1685 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 62 เรื่อง ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563 (09/01/63) อ่านรายละเอียด NEW
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1456 ลงวันที่ 8 พ.ย. 62 เรื่อง รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาแนะนำกฎหมายและสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (08/11/62) อ่านรายละเอียด 
งานสัมมนาแนะนำกฎหมายและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อ่านรายละเอียด
– พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อ่านรายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1431 ลงวันที่ 1 พ.ย. 2562 เรื่อง 
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (01/11/62) อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว1295 ลงวันที่ 30 ก.ย. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (02/10/62) อ่านรายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1202 ลงวันที่ 12 ก.ย. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (18/09/62) อ่านรายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1190 ลงวันที่ 10 ก.ยง 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม) (11/09/62) อ่านรายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1191 ลงวันที่ 10 ก.ย. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (11/09/62) อ่านรายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1188 ลงวันที่ 10 ก.ย. 2562 เรื่อง การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (11/09/62)อ่านรายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1128 ลงวันที่ 29 ส.ค. 62 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 (02/09/62) อ่านรายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1077 ลงวันที่ 20 ส.ค. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (21/08/62) อ่านรายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 986 ลงวันที่ 2 ส.ค. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (05/08/62) อ่านรายละเอียด
หนังสือประทับตรา ที่ กษ 1003/ว 970 ลงวันที่ 31 ก.ค. 62 เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลัง ของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม (06/08/62) อ่านรายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ กษ 1001/1802 ลงวันที่ 29 พ.ค. 62 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (12/06/62) อ่านรายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 672 ลงวันที่ 29 พ.ค. 62 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (30/05/62) อ่านรายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 671 ลงวันที่ 29 พ.ค. 62 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  (30/05/62) อ่านรายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 663 ลงวันที่ 29 พ.ค. 62 เรื่องประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 (29/05/62) อ่านรายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 663 ลงวันที่ 29 พ.ค. 62 เรื่องประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2562 (29/05/62) อ่านรายละเอียด
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 394 ลงวันที่ 25 มี.ค. 62 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (26/03/62) อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 393 ลงวันที่ 25 มี.ค. 62 เรื่อง แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 (26/03/62) อ่านรายละเอียด

 
หนังสือประทับตรา ที่ กษ 1003/ว 279 ลงวันที่ 28 ก.พ. 62 เรื่อง หลักเกณ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม อ่านรายละเอียด
 
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 79 ลงวันที่ 17 ม.ค. 62 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด 
 
หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1746 ลงวันที่ 30 พ.ย. 61 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 797 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใด ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1003/ว 1003 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2561 เรื่องกำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด 

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 945 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 61 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วยบทความเรื่อง 1. ช่วยเหลือกันนี่นา 2. แค่ซ่อมรถผิดดตรงไหน 3. ถูกพระร้องเรียนคะ 4. ขอตรวจสอบหน่อยครับ 5. อย่างนี้ก็มีด้วย อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 770 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2561 เรื่อง ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ดาวน์โหลด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 720 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2561 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด
 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ดาวน์โหลด
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ดาวน์โหลด