หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โครงการสำคัญ

กอง/สำนัก/ศูนย์ ในส่วนกลาง
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กองแผนงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานเลขานุการกรม
สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย
กองพัฒนาเกษตรกร
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
สถาบันสร้างเสริมนวัตกรรมภูมิปัญญาเศรษฐกิพอเพียง
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร
เกษตรกรุงเทพมหานคร

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่ 1 ชัยนาท
เขตที่ 2 ราชบุรี
เขตที่ 3 ระยอง
เขตที่ 4 ขอนแก่น
เขตที่ 5 สงขลา
เขตที่ 6 เชียงใหม

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(เกษตรที่สูง)
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดลำพูน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดเลย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดตาก

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านอารักขาพืช(ศทอ.)
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสุพรรณบุรี

ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตร(ศสช.)
จังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ศสพ.)
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดน่าน
จังหวัดยโสธร
จังหวัดเลย
จังหวัดยะลา
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดกระบี่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดระยอง
จังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดหนองคาย

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ(ศทม.)
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดชุมพร

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(หม่อนไหม)
จังหวัดน่าน
จังหวัดศรีสะเกษ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา(อาชีพการเกษตรจักรกลเกษตร)
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดเพชรบุรี

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตร(ศทว.)
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดชัยนาท

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 1
ชัยนาท
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
ลพบุรี
สระบุรี
สิงห์บุรี
อ่างทอง

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 2
กาญจนุบรี
นครปฐม
ประจวบคีรีขันธ์
เพชรบุรี
ราชบุรี
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สุพรรณบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 3
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
นครนายก
ปราจีนบุรี
ระยอง
สมุทรปราการ
สระแก้ว

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 4
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ชัยภูมิ
นครพนม
นครราชสีมา
บึงกาฬ
ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์
มหาสารคาม
มุกดาหาร
ร้อยเอ็ด
เลย
สกลนคร
หนองคาย
หนองบัวลำภู
อุดรธานี
ยโสธร
สุรินทร์
อำนาจเจริญ
อุบลราชธานี

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 5
ตรัง
นราธิวาส
ปัตตานี
พัทลุง
ยะลา
สงขลา
สตูล
กระบี่
ชุมพร
นครศรีธรรมราช
พังงา
ภูเก็ต
ระนอง
สุราษฎร์ธานี

สำนักงานเกษตรจังหวัดเขต 6
เชียงราย
เชียงใหม่
น่าน
พะเยา
แพร่
แม่ฮ่องสอน
ลำปาง
ลำพูน
กำแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค์
พิจิตร
อุตรดิตถ์
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุทัยธานี