อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)

มาตรา 7 (2) อำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

กฎกระทรวง
* กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557
อ่านรายละเอียด
* กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
(กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติระเบีบยบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534)
อ่านรายละเอียด
* กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545
อ่านรายละเอียด
* พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2537
อ่านรายละเอียด
* พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510 (จัดตั้งกรมส่งเสริมการเกษตรขึ้นใหม่
ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
อ่านรายละเอียด