แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ

1แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดูรายละเอียด
2แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียด
3แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ดูรายละเอียด
4แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ดูรายละเอียด
5แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ดูรายละเอียด
6แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ดูรายละเอียด

หมายเหตุ :

(1) การประเมิน ITA / (O21)(2) ม. 9 (3) พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ