แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ม.9 (3)

 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง กรมส่งเสริมการเกษตร
     1138515639 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดูรายละเอียด
     1138515639 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดูรายละเอียด
     1138515639 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดูรายละเอียด
     1138515639 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดูรายละเอียด