ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ

แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ดูรายละเอียด
แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการเกษตร ระยะ 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565)
ดูรายละเอียด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2562
รอบ 6 เดือน
ดูรายละเอียด
แนวทางการดำเนินงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
ประจำปีงบประมาณ 2562
ดูรายละเอียด
สรุปสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปีดูรายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2579)
ดูรายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564ดูรายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2556-2559ดูรายละเอียด
แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2552 – 2554ดูรายละเอียด

หมายเหตุ : การประเมิน ITA / (O4) , (O 10)