แผนงาน/โครงการ

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562
 สรุปสาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ 20 ปี ดูรายละเอียด
 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตรฯ ระยะ 20 ปี ดูรายละเอียด
 ยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564 ดูรายละเอียด
 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2556-2559 ดูรายละเอียด
 คู่มือการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปี 2558 ดูรายละเอียด
 คู่มือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ปี 2557 ดูรายละเอียด
 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2552 – 2554 ดูรายละเอียด