(1) การจัดหาพัสดุ – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

(1) การจัดหาพัสดุ

ข้อ 1 ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ในการจัดหาพัสดุ ต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ ดังนี้
(1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุ เช่น ระเบียบพัสดุ มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (เช่น กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา) ดูรายละเอียด/ดาวน์โหลด
(2) แผนการจัดหาพัสดุ ดูรายละเอียด
แผนปี 2558
(3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและเอกสารประกวดราคา ตามมาตรา 9 (8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลในแต่ละโครงการหรือรายการ ดูรายละเอียด
(4) ผลการจัดหาพัสดุุในแต่ละโครงการหรือรายการ ดูรายละเอียด
(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ตามารตรา 9 (8) ดูรายละเอียด
(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณและรายงานการประเมินผลการจัดหาพัสดุในแต่ละปรงบประมาณ ดูรายละเอียด
(7) รายงานข้อมูลผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ดูรายละเอียด
(8) รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ดูรายละเอียด                  

                                            ********************************