รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561

กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ. ศ. 2,561