การตอบแบบสำรวจ IIT ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ขอความร่วมมือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมกาเกษตร เข้าตอบแบบสำรวจ IIT ในระบบ ITAS ผ่านทางระบบ URL : https://itas.nacc.go.th/go/iit/crxbwt หรือ QR code เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 ภายในเดือนพฤษภาคม 2562