2020-06-05 – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

กิจกรรม “ตู้ปันสุข”

วันนี้ 29 พฤษภาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเปิดตู้ปันสุข ณ ประตู 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ประตูติด BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) แบ่งปันสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผลไม้ ข้าวสาร อาหารแปรรูป ขนม และยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาดม ยาหม่อง และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปส่งเสริมความรู้และสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มตามระบบตลาดนำการเกษตร เป็นโอกาสในการกระจายสินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จักและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีนโยบายตั้งตู้ปันสุขให้ประชาชนร่วมนำสิ่งของมาแบ่งปันหรือรับของที่จำเป็นจากตู้ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะจบลง