การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอขงหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2563 – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอขงหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2563

ขอเชิญชวนผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ตอบแบบสอบถาม เพื่อประเเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2563 โดยการแสกนคิวอาร์โค้ดเข้าตอบแบบสอบถามได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2563