“โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” ประจำปี 2563 – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

“โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” ประจำปี 2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กับหน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพื่อชี้แจงและกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (OR) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร