2020-12-05 – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 – 11.00 น. ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร รับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean MOAC)” ทาง Facebook ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (http://www.facebook.com/MOACThailand)จัดโดย : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์