ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

กรมส่งเสริมการเกษตรขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีความสนใจเข้าร่วมส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต