(5) การบริหารงานบุคคล – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

(5) การบริหารงานบุคคล

ข้อ 5 ให้หน่วยงานของรัฐจ้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ดังนี้

     (1) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร เอกสารหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว ดูรายละเอียด
     (2) รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากร ดูรายละเอียด
     (3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน และผลการประเมินมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน ดูรายละเอียด
     (4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณหรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน ดูรายละเอียด
     (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ดูรายละเอียด
     (6) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษต่อบุคลากรและรายงานผลเกี่ยวกับการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ดูรายละเอียด