– – – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

กรมส่งเสริมการเกษตรขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดที่มีความสนใจเข้าร่วมส่งบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

โครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

วันจันทร์ ที่ 7 ธันวาคม 2563 เวลา 8.00 – 11.00 น. ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร รับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean MOAC)” ทาง Facebook ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (http://www.facebook.com/MOACThailand)จัดโดย : กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

กรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน

พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสาร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และรางวัลบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) จากผลงานชุมชนบางตลาดร่วมใจ บริหารจัดการผลผลิตมะพร้าวอ่อนแบบบูรณาการภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ข่าว/กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

“โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)” ประจำปี 2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference กับหน่วยงานในส่วนกลางและหน่วยงานส่วนภูมิภาค เพื่อชี้แจงและกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (OR) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอขงหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2563

ขอเชิญชวนผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ตอบแบบสอบถาม เพื่อประเเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2563 โดยการแสกนคิวอาร์โค้ดเข้าตอบแบบสอบถามได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2563