– – – Page 2 – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอขงหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2563

ขอความร่วมมือบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ทุกระดับ ตอบแบบสอบถาม เพื่อประเเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2563 โดยการแสกนคิวอาร์โค้ดเข้าตอบแบบสอบถามได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2563

กิจกรรม “ตู้ปันสุข”

วันนี้ 29 พฤษภาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเปิดตู้ปันสุข ณ ประตู 1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร (ประตูติด BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) แบ่งปันสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตผลทางการเกษตร เช่น ผลไม้ ข้าวสาร อาหารแปรรูป ขนม และยาสามัญประจำบ้าน เช่น ยาดม ยาหม่อง และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรที่กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปส่งเสริมความรู้และสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มตามระบบตลาดนำการเกษตร เป็นโอกาสในการกระจายสินค้าเกษตรให้เป็นที่รู้จักและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยมีนโยบายตั้งตู้ปันสุขให้ประชาชนร่วมนำสิ่งของมาแบ่งปันหรือรับของที่จำเป็นจากตู้ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 จะจบลง

พวกเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน เพียงช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19

การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น เพื่อปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีเนื้อหาส่งเสริมแนวคิด “โกงไม่เอา เราไม่โกง” (13/02/63) ดูรายละเอียด

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มุ่งสร้างสรรค์องค์กรให้เกิดความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น เพื่อบคุลากรมีสุข เกษตรกรเข้มแข็ง ประเทศไทยยั่งยืนปราศจากการทุจริต