พวกเราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน เพียงช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19

การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ในรูปแบบภาพยนตร์โฆษณา หรือภาพยนตร์สั้น เพื่อปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีเนื้อหาส่งเสริมแนวคิด “โกงไม่เอา เราไม่โกง” (13/02/63) ดูรายละเอียด

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจำปี 2563

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มุ่งสร้างสรรค์องค์กรให้เกิดความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น เพื่อบคุลากรมีสุข เกษตรกรเข้มแข็ง ประเทศไทยยั่งยืนปราศจากการทุจริต

งาน “Digital Government Awards 2019”


กรมส่งเสริมการเกษตรเข้ารับรางวัลสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ
ในงาน “Digital Government Awards 2019”