ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร – ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

ผู้สนใจติดต่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการจองกรมส่งเสริมการเกษตร สามารถยื่นหนังสือขอรับบริการข้อมูลได้ ดังนี้
1.  ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขอข้อมูลยื่นที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 1 หรือส่งทางไปรษณีย์ถึง กรมส่งเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  10900
2.  กรอกแบบฟอร์มการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
3.  ส่งหนังสือหรือแบบฟอร์มการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร ทางโทรสาร …
4.  กรอกแบบฟอร์มการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านทางเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เว็บไซต์… หรือ
กรอกรายละเอียด แบบฟอร์มขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการจากเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วสั่งพิมพ์ ส่งมายังกรมส่งเสริมการเกษตร ตามช่องทางในข้อ 1, 2 หรือ 3
5. กรณีการขอข้อูลข่าวสารเกี่ยวกับด้านการเกษตร สามารถยื่นคำร้องขอข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 1 โทรศัพท์ 0 2…

เมื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้รับเรื่องการขอรับข้อมูลข่าวสารของราชการแล้ว จะดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่มีข้อมูล เพื่อพิจารณาข้อมูลดังกล่าว โดยจะพิจารณาตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักกเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมการเกษตร และผลการพิจารณาเป็นประการใดจะแจ้งให้ผู้ขอรับข้อมูลทราบ
กรณีหน่วยงานของรัฐ ที่มีอำนาจเรียกเอกสารตามกฎหมายและข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่สามารถเปิดเผยได้ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ จะดำเนินการจัดส่งข้อมูลข่าวสารนั้นไปพร้อมกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้ข้อมูล
ทั้งนี้ กรณีการข้อมูลตามจข้อ 1 – 4 จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ สำหรับกรณีการขอข้อมูลตามข้อ 5 จะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 วันทำการ ตามหนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0107/ว 17872 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2547

ขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด