การตอบแบบสำรวจ IIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว 614 ลงวันที่ 17 พ.ค. 2562 เรื่อง การตอบแบบสำรวจ IIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (22 พ.ค. 62) อ่านรายละเอียด new

การตอบแบบสำรวจ IIT ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ขอความร่วมมือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมกาเกษตร เข้าตอบแบบสำรวจ IIT ในระบบ ITAS ผ่านทางระบบ URL : https://itas.nacc.go.th/go/iit/crxbwt หรือ QR code เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 ภายในเดือนพฤษภาคม 2562

การตอบแบบสำรวจ EIT ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

ขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาติดต่อราชการกับกรมส่งเสริมการเกษตรเข้ามาตอบแบบสำรวจ EIT ในระบบ ITAS ผ่านทางระบบ URL : https://itas.nacc.go.th/go/eit/crxbwt หรือ QR code ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562

คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า

– คำสั่งกรม เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใด ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร(คำสั่งกรม ๘๑๐/๖๒ ลว ๑๓ พ.ค. ๖๒) (14/05/62) อ่านรายละเอียด

คำสั่งมอบหมายงานให้รองอธิบดี

– คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๖๒๒-๖๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (10/04/62) อ่านรายละเอียด

เชิญเสนอผลงานทางวิชาการภายใต้ เรื่อง “พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมส่งผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง “พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ” ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทาง https://ctbs.nrct.go.th/seminar หรือ สแกน QR code ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2562 อ่านรายละเอียด