คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง หรือเทียบเท่า

– คำสั่งกรม เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใด ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร(คำสั่งกรม ๘๑๐/๖๒ ลว ๑๓ พ.ค. ๖๒) (14/05/62) อ่านรายละเอียด

คำสั่งมอบหมายงานให้รองอธิบดี

– คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๖๒๒-๖๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และกำหนดอำนาจหน้าที่ให้รองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (10/04/62) อ่านรายละเอียด

เชิญเสนอผลงานทางวิชาการภายใต้ เรื่อง “พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญร่วมส่งผลงานทางวิชาการในการประชุมสัมมนางานวิจัยจิตพฤติกรรมศาสตร์ ด้านระบบพฤติกรรมไทย ภายใต้ เรื่อง “พลังจริยธรรมนำแก้วิกฤตชาติ” ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านทาง https://ctbs.nrct.go.th/seminar หรือ สแกน QR code ภายในวันที่ 31 พ.ค. 2562 อ่านรายละเอียด  

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยหากมีข้อมูลขอให้ส่งไปยังประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ที่ตู้ ปณ. 45 ปณฝ. รัฐสภา กรุงเทพฯ 10305 หรือที่สำนักกำกับและตรวจสอบ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเลขที่ 499 อาคารสุขประพฤติ ขั้น 20 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 อ่านรายละเอียด 

หลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน

ขอเชิญเข้าอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน หลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 – กันยายน 2562 จำนวน 24 ครั้ง ณ อาคารหอฉัน ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ดูรายละเอียดได้ที่ www.vipassanathai.org

 

การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนต์โฆษณา หรือภาพยนต์สั้น ดูรายละเอียด 

ณรงค์งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ

ร่วมณรงค์งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ ตามมติคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 : ให้ทุกหน่วยงานให้รณรงค์ให้งดการบริโภคแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ คลิกดูรายละเอียด