กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

 หนังสือเวียน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 797 ลงวันที่ 25 พ.ค. 2561 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใด ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1003/ว 1003 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2561 เรื่องกำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 945 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 61 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วยบทความเรื่อง 1. ช่วยเหลือกันนี่นา 2. แค่ซ่อมรถผิดดตรงไหน 3. ถูกพระร้องเรียนคะ 4. ขอตรวจสอบหน่อยครับ 5. อย่างนี้ก็มีด้วย อ่านรายละเอียด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 770 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2561 เรื่อง ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด ดาวน์โหลด
 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 720 ลงวันที่ 11 พ.ค. 2561 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด
 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ดาวน์โหลด
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดแบบเอกสารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ดาวน์โหลด

 แนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การใช้บัตรเครดิตราชการ (สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตราชการ) (14 ก.ย. 60) อ่านรายละเอียด

  เรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
  
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด 
  
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด 
  
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด 
  กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด 
 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด 
  
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด 
  
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด 
  
การจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐ อ่านรายละเอียด 
  คำอธิบาย ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการฯ อ่านรายละเอียด 
 
สรุปการจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐรูปแบบใหม่ 2560 อ่านรายละเอียด

 ระเบียบกรมส่งเสริมการเกษตร ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2544
 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง โครงสร้าง การจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 31 ก.ค. 2541 อ่านรายละเอียด
 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การดำเนินงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับส่วนบุคคล ลงวันที่ 14 ม.ค. 2547 อ่านรายละเอียด
 
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 29 ม.ค. 2544 อ่านรายละเอียด
 
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสารและการอนุญาต ลงวันที่ 29 ม.ค. 2544 อ่านรายละเอียด

 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด
 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร
 กฎหมาย/ระเบียบ กองคลัง
 การเบิกจ่ายเงินแผ่นดิน (กรมบัญชีกลาง)
 การใช้จ่ายของส่วนราชการ (กรมบัญชีกลาง)
 งบบุคลากรภาครัฐ (กรมบัญชีกลาง)
 กฎหมายและระเบียบ (สำนักงานงบประมาณ)