สาระน่ารู้ ตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 1084 ลงวันที่ 20 ก.ค. 61 เรื่อง เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วยบทความเรื่อง 1. “จัดแล้วได้อะไร” 2. “หนูกินไม่อิ่ม” 3. “หาความรับผิดชอบ” 4. “เรื่องอย่างนี้ ต้องเปิด” 5. “ขอผมพูดบ้าง” อ่านรายละเอียด 

สาระน่ารู้ ตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ

หนังสือเวียน ที่ กษ 1003/ว 1003 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2561 เรื่องกำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อ่านรายละเอียด

สาระน่ารู้ตามพรบ. ข้อมูลข่าวสารฯ

หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 945 ลงวันที่ 22 มิ.ย. 61 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วยบทความเรื่อง 1. ช่วยเหลือกันนี่นา 2. แค่ซ่อมรถผิดดตรงไหน 3. ถูกพระร้องเรียนคะ 4. ขอตรวจสอบหน่อยครับ 5. อย่างนี้ก็มีด้วย อ่านรายละเอียด

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมใจ “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ปี 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมใจ “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ปี 2561 ดูรายละเอียด 

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) http://ethics.person.doae.go.th/

47637
ต่อต้านทุจริต_๑๘๐๕๒๓_0052
S__17449029

 

 

คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการ

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 575/61 ลว 23 พ.ค. 61 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใดที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (25/05/18) อ่านรายละเอียด… 

การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตรูปแบบของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานแรกที่ร่วมลงชื่อประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ต่อต้านทุจริต_๑๘๐๕๒๓_0041
ต่อต้านทุจริต_๑๘๐๕๒๓_0052
S__17449029

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (ฉบับเจ้าหน้าที่)

ขอเชิญชวนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการดาวน์โหลดประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (ฉบับเจ้าหน้าที่) จากเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) http://ethics.person.doae.go.th/ หัวข้อ “ดาวน์โหลด” และลงลายชื่อในประกาศฯ พร้อมทั้งถ่ายรูปทำสัญญาลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการกำมือไข้ว้ไว้ข้างหน้าเป็นรูปกากบาท โดยให้มือขวาทับมือซ้าย ดังรูปนี้  

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) http://ethics.person.doae.go.th/

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 700 ลงวันที่ 9 พ.ค. 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (10/05/61) อ่านรายละเอียด