กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมใจ “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ปี 2561

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมใจ “ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ” ปี 2561 ดูรายละเอียด 

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) http://ethics.person.doae.go.th/

47637
ต่อต้านทุจริต_๑๘๐๕๒๓_0052
S__17449029

 

 

คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการ

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 575/61 ลว 23 พ.ค. 61 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใดที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนัก หรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (25/05/18) อ่านรายละเอียด… 

การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตรูปแบบของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานแรกที่ร่วมลงชื่อประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ต่อต้านทุจริต_๑๘๐๕๒๓_0041
ต่อต้านทุจริต_๑๘๐๕๒๓_0052
S__17449029

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (ฉบับเจ้าหน้าที่)

ขอเชิญชวนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยการดาวน์โหลดประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ (ฉบับเจ้าหน้าที่) จากเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) http://ethics.person.doae.go.th/ หัวข้อ “ดาวน์โหลด” และลงลายชื่อในประกาศฯ พร้อมทั้งถ่ายรูปทำสัญญาลักษณ์ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการกำมือไข้ว้ไว้ข้างหน้าเป็นรูปกากบาท โดยให้มือขวาทับมือซ้าย ดังรูปนี้  

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) http://ethics.person.doae.go.th/

มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ

 หนังสือเวียน ที่ กษ 1002/ว 700 ลงวันที่ 9 พ.ค. 2561 เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ (10/05/61) อ่านรายละเอียด 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 27 เม. ย. 2561 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดโครงการกรอกแบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

การประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

สำนักงาน ป.ป.ช. จัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเสนอผลงานเข้าร่วมประกวด ไปยังสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คลิกดูรายละเอียด