กิจกรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 26 มี.ค. 2561 เวลา 14.00 – 16.00 น. ขอเชิญเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และประชานทั่วไปเข้าร่วมฟังธรรมะ ในกิจกรรม “มีเทศน์ มีทอลค์” ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผู้เข้าร่วมงานสามารถลงชื่อเพื่อรับหนังสือธรรมะ 1 คน ต่อ 1 เล่ม นะคะ่ (13/03/61) 

อวยพรปีใหม่ด้วย บัตรอวยพร

อวยพรปีใหม่หรือในโอกาสต่างๆ ด้วย บัตรอวยพร หรืออวยพรรูปแบบอื่น ที่ไม่มีค่าใช้จ่า่ยมากนัก

ประกาศนโยบายการให้หรือรับของขวัญ

9 ธันวาคม 2560 “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล”

“วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” เสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560
สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย), ป.ป.ท. และองค์กรเครือข่าย ขอเชิญคนไทยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังต้านโกง ในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร ชมนิทรรศการ และร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชันพร้อมกับท่านนายกรัฐมนตรี และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น (30/11/60)  

พิธีมอบรางวัล NACC AWARDS 2017

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐสุรางค์ กฤษฎาเรืองศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รางวัล “NACC AWARDS ประจำปี 2017″ เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2560 โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต จากสำนักงาน ป.ป.ช 

IMG_4968
23561730_1633801663329753_5804619858544613571_n
IMG_4991
IMG_5002
IMG_4995
IMG_4999

คำสั่งมอบอำนาจหน้าที่

คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1120-1121/2560 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง มอบหมายงานให้รองอธิบดีปฏิบัติหน้าที่แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (24/11/60) ดูรายละเอียด

100 ปี ธงชาติไทย

 ขอเชิญชวนชาวกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ในวันที่ 28 ก.ย. 2560 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงประจำอาคารสำนักงานของตน อ่านรายละเอียด
 “100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ” อ่านรายละเอียด
(27/09/60)

 

มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

หนังสือเวียนที่ กษ 1002/ว 1329 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (26/09/60) อ่านรายละเอียด